Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej

Program Stypendialny „Moje Stypendium – moja szansa”

 

(2006-09-27)  

W dniu 27 września 2006 r. Komisja Stypendialna TPZD w składzie:

    1. Zofia Jasińska

    2. Henryka Bury

    3. Siostra Nulla Szymanik

    4. Teresa Blecharczyk

    5. Agnieszka Szybiak

rozpatrzyła 10 wniosków złożonych przez uczniów szkół średnich (zamieszkałych na terenie gminy Dubiecko), ubiegających się o stypendium „Moje stypendium -  moja szansa”.

            Komisja zweryfikowała złożone wnioski i biorąc pod uwagę kryterium dochodu i średnią ocen w roku szkolnym 2005/2006, Uchwałą nr 3/2006, przyznała dwa stypendia w kwocie 200 zł. miesięcznie (2000 zł. na rok szkolny 2006/2007). Jednogłośnie postanowiono, że stypendystami programu „Moje stypendium – moja szansa” będą:

 

          1. Ewelina Chachura – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku

        2. Iwona Bura – uczennica  Liceum Ogólnokształcącego w Dubiecku.

 

Stypendium przyznane jest jednorazowo na okres od września 2006r. do czerwca 2007r. Zasady korzystania ze stypendium, a także zasady jego przyznawania i cofania  określa  Regulamin Programu  „Moje stypendium – moja szansa” Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej.

 

 

(2006-08-04)  

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej 4 sierpnia 2006r. otrzymało dofinansowanie do programu stypendialnego „Moje stypendium” w ramach partnerskiego programu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory i grupy Metro.

        Dotacja wynosi 2000zł (dwa tysiące złotych) dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej (200zł miesięcznie) na rok szkolny 2006/2007 i jest przyznawana jednorazowo. Darowizna zostanie podwojona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej dzięki własnym środkom finansowym uzyskanym od instytucji oraz osób prywatnych, którzy dobrze znają realia życia w małej miejscowości wiejskiej, gdzie bardzo często rodziców nie stać na zapewnienie odpowiedniego dostępu do nauki dla swoich uzdolnionych dzieci. 

      Celem programu stypendialnego „Moje stypendium – moja szansa” jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie uczniów do dalszego rozwoju i pracy.

        Program jest adresowany do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji finansowej, zamieszkałych na terenie gminy Dubiecko.

 

        Wnioski stypendialne wraz z oświadczeniami i załącznikami (wypełnione poprawnie i czytelnie) należy składać do 25 września 2006r. na adres:

 

                                Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej

                                ul. Krasickiego 3

                                37-750 Dubiecko 

                                z dopiskiem „Moje stypendium”

 

 

        Komisja Stypendialna TPZD do 29 września 2006r. zweryfikuje złożone wnioski i ogłosi nazwiska dwóch stypendystów TPZD programu „Moje stypendium – moja szansa” w roku szkolnym 2006/2007.

 

Kryteria oceny wniosków:

 

Średnia ocen w roku szkolnym 2005/2006 (nie niższa niż 4.0) – Komisja Stypendialna biorąc pod uwagę średnią ocen w roku szkolnym 2005/2006 osoby ubiegającej się o stypendium wybierze najlepszych spośród uczniów, którzy złożą wnioski.

 

Kryterium dochodu – 504 zł. netto na osobę w rodzinie. 

 

Podpisanie umów ze stypendystami nastąpi 2 października 2006r. natomiast stypendium będzie wypłacane od 01.10.2006r. do 30.06.2007r. w kwocie 200 zł. miesięcznie.

 

Wniosek o przyznanie stypendium

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia

Szukaj na stronie