Stypendium dla tegorocznych maturzystów! 

Zdobądź rekomendację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej 

i Stypendium Pomostowe na I rok studiów

 

 Aby ubiegać się o Stypendium Pomostowe na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020, musisz:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i być maturzystą z 2019 roku;
 • zdać dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym tzn. uzyskać min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów należy obliczyć stosując Algorytm, (kserokopia świadectwa dojrzałości);
 • zostać przyjęta/y w roku akademickim 2019/2020 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych, (kopia zaświadczenia o przyjęciu na studia);
 • mieszkać na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem (zaświadczenie z gminy). Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1688 zł brutto w czerwcu 2019 r. (dokumenty potwierdzające źródła dochodu np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, ewentualne dopłaty bezpośrednie dla rolników, odcinki rent/emerytur).
  Do wyliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego obowiązującego w bieżącym roku akademickim przyjmuje się 1/12 kwoty ogłoszonej na rok 2017, która wynosi 3 399 zł, czyli 283,25 zł miesięcznie.
  Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • uzyskać rekomendację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej.

Aby starać się o stypendium należy spełniać wszystkie warunki łącznie.

Stypendium pomostowe na I rok studiów 2019/2020 wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł, od października do lipca. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów).
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

           JEŚLI ZDAWAŁEŚ MATURĘ MIĘDZYNARODOWĄ – sprawdź Algorytm liczenia punktów uzyskanych na maturze międzynarodowej.

 

Informacje szczegółowe:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej 

ul. Krasickiego 3

37-750 Dubiecko

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel. 16 65 11 451 lub 888 044 164

www.stypendia-pomostowe.pl 

 

R e g u l a m i n przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020

 

 

Szukaj na stronie