Stypendium dla tegorocznych maturzystów! 

Zdobądź rekomendację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej 

i Stypendium Pomostowe na I rok studiów

 

 Aby ubiegać się o stypendium  w  XX edycji  Programu Stypendiów Pomostowych na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022, musisz:

 • być obywatelem polskim lub posiadać Kartę Polaka;
 • być maturzystą z 2021 roku;
 • uzyskać min. 100 punktów na maturze. Liczbę punktów należy obliczyć stosując

Algorytm:

 • zostać przyjęta/y w roku akademickim 2021/2022 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
 • mieszkać na terenach wiejskich lub w mieście do 20 tys. mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem (zaświadczenie z gminy). Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl ;
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto, z czerwca 2021r.  (dokumenty potwierdzające źródła dochodu np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, ewentualne dopłaty bezpośrednie dla rolników, odcinki rent/emerytur).
  Do wyliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego obowiązującego w bieżącym roku akademickim przyjmuje się kwotę 270,33 zł miesięcznie.
  Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • uzyskać rekomendację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej.

Aby starać się o stypendium należy spełniać wszystkie warunki łącznie.

Stypendium pomostowe na I rok studiów 2021/2022 wynosi 7 000 zł.

Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.

 

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 1. Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych, zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.      Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

    Jeśli zdałaś/eś maturę międzynarodową – sprawdź Algorytm liczenia punktów uzyskanych na maturze międzynarodowej.

 

   www.stypendia-pomostowe.pl 

    www.tpzd.dubiecko.com.pl 

Informacje szczegółowe dotyczące uzyskania rekomendacji  TPZD:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 tel. 888 044 164

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej

ul. Krasickiego 3

     37-750 Dubiecko

 

 

Szukaj na stronie