Zdobądź rekomendację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej i stypendium na I rok studiów

Stypendia Pomostowe

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne.

 

 Aby ubiegać się o stypendium na I rok studiów w XVII edycji programu 2018/2019  musisz:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r. i być maturzystą z 2018 roku;
 • zdać dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym tzn. uzyskać min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów należy obliczyć stosując Algorytm.
 • zostać przyjęty w roku akademickim 2018/2019 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1575 zł brutto (w czerwcu 2018 r.). Do wyliczenia dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się kwotę 214,75 zł. miesięcznie dla 1 ha przeliczeniowego. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
 • uzyskać rekomendację Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej.

Aby starać się o stypendium należy spełniać wszystkie warunki łącznie.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł, od października do lipca. 

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

 

Informacje szczegółowe:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej 

ul. Krasickiego 3

37-750 Dubiecko

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel. 16 65 11 451 lub 888 044 164

www.stypendia-pomostowe.pl 

www.tpzd.dubiecko.com.pl

 

R e g u l a m i n przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2018/2019

Klauzula informacyjna dla członków rodzin kandydatów na stypendystów

FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Szukaj na stronie