“Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej”

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej i zwane jest dalej Stowarzyszeniem, lub Towarzystwem.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Dubiecko. Adres do korespondencji: Dubiecko (37-750), ul. Krasickiego 3
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 5
Towarzystwo używa własnych barw i własnego godła.
Prawo noszenia odznaki Towarzystwa osobom nie będącym członkami Stowarzyszenia przyznaje Zarząd Stowarzyszenia.
Towarzystwo używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§ 6
Stowarzyszenie opiera swą działalność na aktywności ogółu członków. Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
§ 7
Towarzystwo może być członkiem związków i organizacji, o ile zasady i cele ich działania nie stoją w sprzeczności z przepisami prawa i postanowieniami Statutu Towarzystwa.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 8
Celem Stowarzyszenia jest:
1) dbałość o powiększanie i propagowanie wiedzy o historii Ziemi Dubieckiej;
2) poznawanie i propagowanie tradycji i obyczajów narodowych i etnicznych lokalnej społeczności;
3) opieka nad obiektami historycznymi;
4) troska o zachowanie środowiska naturalnego w regionie;
5) wspieranie inicjatyw ułatwiających rozwój społeczności lokalnej;
6) współudział w edukacji i wychowaniu młodzieży;
7) upowszechnianie idei samorządności lokalnej;
8) promocja regionu poprzez eksponowanie niematerialnych osiągnięć mieszkańców;
9) popularyzowanie zalet turystycznych Ziemi Dubieckiej w aspekcie walorów poznawczych, rekreacyjnych, sportowych i zdrowotnych.
§ 9
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie działalności o charakterze informacyjno – promocyjnym i edukacyjno – szkoleniowym;
2) opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych i promocyjnych;
3) organizacje imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym;
4) organizację i udział w działaniach badawczych;
5) organizację i udział w różnego rodzaju imprezach sportowych i rekreacyjnych;
6) występowanie w postępowaniach administracyjnych;
7) zarządzanie obiektami, nad którymi sprawuje pieczę;
8) wspieranie inicjatyw lokalnych, pomoc i uczestnictwo w tworzeniu klubów, towarzystw i fundacji regionalnych o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia;
9) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu w kwestiach związanych tematycznie z celami statutowymi;
10) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;
11) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia;
12) inicjowanie, popieranie i propagowanie działań na rzecz rozwoju turystyki i właściwego zagospodarowania, wykorzystania i rozwoju turystycznych możliwości Ziemi Dubieckiej.
§ 10
Towarzystwo realizuje swoje zadania we współdziałaniu z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami.
§ 11
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
§ 12
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających (honorowych),
§ 13
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia kandydata, popartego opinią co najmniej dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa, w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa.
2. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być cudzoziemcy.
3. Członkami zwyczajnymi mogą być za zgodą przedstawicieli ustawowych osoby fizyczne, które nie ukończyły 16 lat. Członkowie tacy nie posiadają głosu na Walnych Zebraniach Członków i nie mogą być członkami organów statutowych Stowarzyszenia (Uchwała nr 5/2006 podjęta na Walnym Zebraniu TPZD w dniu 20.05.2006 r.)
§14
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczyć w walnych zebraniach Stowarzyszenia, z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym do organów statutowych Stowarzyszenia,
2) brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw Towarzystwa,
3) zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Towarzystwa,
4) korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej.
§ 15
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) przestrzegać postanowień oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2) opłacać składki członkowskie,
3) brać osobiście czynny udział w działalności Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członkami wspierającymi (honorowymi) Towarzystwa mogą być osoby prawne lub fizyczne sprzyjające celom Stowarzyszenia Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie zgłoszenia kandydata, w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2. Członkami wspierającymi (honorowymi) mogą być cudzoziemcy i podmioty zagraniczne.
§ 17
Członkowie wspierający (honorowi) mają prawo:
1) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia,
2) korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej.
§ 18
Członkowie wspierający (honorowi) mają obowiązek:
1) udzielać pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego statutowych celów i zadań;
2) przestrzegać postanowień statutu.
§ 19
Członkostwo w Towarzystwie wygasa na skutek:
1) pisemnego wystąpienia członka, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec Stowarzyszenia,
2) skreślenia z listy członków Towarzystwa wobec nieuczestniczenia w realizacji jego statutowych zadań lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
3) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia w razie istotnego naruszenia postanowień statutu,
4) rozwiązania Stowarzyszenia.
Wygaśnięcie członkostwa z przyczyn opisanych w pkt 1,2,3 następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Organy statutowe Stowarzyszenia

§ 20
1) Organami statutowymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
2) Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat,
3) Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swą funkcje nieodpłatnie,
4) Wszystkie decyzje organów statutowych Towarzystwa zapadają w formie uchwał. Uchwały wszystkich organów statutowych zapadają, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 30 Statutu. Uchwały w sprawach personalnych są podejmowane w głosowaniu tajnym.
§ 21
1) Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia,
2) w Walnych Zebraniach Członków biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni,
3) w Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający (honorowi) i inne osoby zaproszone przez Zarząd,
4) do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) uchwalanie planów działania Towarzystwa,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny działalności Towarzystwa,
c) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości;
f) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków
§ 22
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd.
§ 23
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
– z własnej inicjatywy,
– na wniosek: Komisji Rewizyjnej,
– na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,
w terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 24
Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków powinny być podane do wiadomości członkom nie później niż na 2 tygodnie przed datą Zebrania.
§ 25
1) Zarząd składa się z 1 do 5 członków.
2) Członkiem Zarządu może być wyłącznie pełnoletni członek zwyczajny Towarzystwa.
3) do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Towarzystwa w stosunkach z osobami trzecimi we wszelkich sprawach i przy wszelkich czynnościach z zastrzeżeniem przepisu § 21 ust 4 lit. e Statutu;
b) wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
d) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków i wyłącznej kompetencji Komisji Rewizyjnej.
4) posiedzenia Zarządu odbywają się w razie konieczności, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,
5) w przypadku rezygnacji jednego z członków zarządu dokooptowania nowego członka dokonuje zarząd spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6) członków Zarządu Towarzystwa Wybiera Walne Zebranie Członków; Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swych członków: prezesa, sekretarza, i skarbnika; pierwszy Zarząd wybierany jest przez Członków Założycieli.
§ 26
Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu łącznie
§ 27
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być tylko pełnoletni członek zwyczajny Stowarzyszenia. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków; pierwszy skład Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez Członków Założycieli.
3. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego działalność finansową.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu, ani członkowie ich rodzin.
5.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu,
6. Komisja Rewizyjna:
a) przeprowadza okresowe kontrole statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Stowarzyszenia co najmniej raz w roku,
b) może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności,
c) w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości określa terminy ich usunięcia,
d) składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Rozdział V
Majątek i finansowanie działalności

§ 28
1) Stowarzyszenie może nabywać i zarządzać ruchomościami i nieruchomościami. Powyższe przedmioty oraz środki pieniężne stanowią majątek Stowarzyszenia.
2) Stowarzyszenie może być finansowane poprzez:
a) składki członkowskie,
b) dotacje celowe,
c) darowizny,
d) inne wpływy z działalności statutowej Towarzystwa.
§ 29
Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30
Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy Uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa podjętej co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie decyduje o majątku rozwiązywanego stowarzyszenia.